Mały Katechizm Dziecka I-szo Komunijnego

Mały Katechizm Dziecka I-szo Komunijnego

Bardzo proszę, aby dzieci w miarę swoich możliwości zdawały modlitwy

podczas katechezy szkolnej, a rodzice pomogli w nauce.

1.

Znak krzyża świętego

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

2.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola

Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść

nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na

pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

3.

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

4.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź

mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego, i doprowadź do żywota wiecznego.

Amen

5.

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9.Nie pożądaj żony bliźniego twego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

6.

Dwa przykazania miłości

1.Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze

wszystkich sił swoich.

2.A bliźniego swego jak siebie samego.

7.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi

Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł.

Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca

wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego,

święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała

zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

8.

Pięć przykazań kościelnych

1.W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac

niekoniecznych.

2.Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3.Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Św.

4.Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach

pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5.Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

9.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

10.

Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest.

2. Bierzmowanie.

3. Eucharystia.

4. Pokuta.

5. Namaszczenie chorych.

6. Kapłaństwo.

7. Małżeństwo.

11.

Siedem grzechów głównych

1.Pycha.

2. Chciwość.

3. Nieczystość.

4. Zazdrość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6. Gniew.

7. Lenistwo.

12.

Pięć warunków sakramentu pokuty

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Spowiedź.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

13.

Uczynki miłosierne co do ciała

1. Głodnych nakarmić.

2. Spragnionych napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych odwiedzać.

7. Umarłych pogrzebać.

14. Regułka SPOWIEDZI!!!

16.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę, coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może.

17.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmogący i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

18.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty Dobro nieskończone.

19.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźnie

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.